duminică, 16 decembrie 2007

luni, 19 noiembrie 2007

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUIfile://STAREAINVATAMANTULUI.DOC

file:///C:/STAREAINVATAMANTULUI.DOC
Colegiul National Alexandru Dimitrie Ghica
Alexandria,Teleorman
RAPORT GENERAL
privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2006-2007

CONTEXT LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învãtãmântul preuniversitar românesc este reglementat prin urmãtoarele documente:
n Legea învãtãmântului nr. 84/1995 cu modificãrile si completãrile ulterioare;
n Legea nr. 268/2003 privind modificarea si completarea Legii nr.84/1995;
n Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învãtãmântului nr. 84/1995;
n Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
n Legea nr. 349/2004 pentru modificare si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
n Ordonanta de urgentã privind asigurarea calitãtii educatiei nr.75/12.07.2005;
n Regulamentul de organizare si functionare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005
n Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare în învãtãmântul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005;
n Strategia M.Ed.C.T. pentru perioada 2006 - 2008;
n Ordonata de urgentã a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitãtii educatiei, aprobatã prin Legea nr. 81 / 2006;
n O.M.Ed.C. 5002 / 31.08.2006 privind Metodologia de Organizare a Examenului de Bacalaureat 2007.
n O.M.Ed.C. 4762 / 26.07.2006 privind repartizarea fondurilor în vederea dotãrii laboratoarelor scolare de biologie, fizicã, chimie
n O.M.Ed.C. 4764 / 26.07.2006 privind aprobarea Metodologiei privind repartizarea fondurilor în vederea dotãrii unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar cu echipamente, aparate si materiale sportive
n O.M.Ed.C. 330 / 2007 privind aprobarea Metodologiei privind repartizarea fondurilor în vederea dotãrii unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar
n Alte ordine, note, notificari,adrese ale M.E.C.T. si I.S.J.Teleorman
Prezentul raport de activitate a fost intocmit pe baza raportului de evaluare interna elaborat de Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii din liceu, a rapoartelor responsabililor de comisii metodice si pe probleme, a sefilor de catedre si de compartimente precum si in baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat si se refera la perioada 1.09.2006- 31.08.2007.

Activitatea s-a desfasurat in baza prevederilor Planului managerial pentru anul scolar 2006-2007.
Echipa manageriala
Director : prof.Manole Neagu
Director adjunct : prof.Anisoara Dobre
Coordonatorul de proiecte si
programe educative scolare si extrascolare : prof. Milea Nicoleta
Stilul de conducere la nivelul unitãtii de învãtãmânt s-a dorit a fi participativ, prin implicare sau delegare de sarcini.
Desfasurarea procesului instructiv-educativ s-a facut pe baza programelor scolare aprobate prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii.
Selectia manualelor alternative a avut loc pe baza criteriilor elaborate de MECT din lista celor aprobate.
Una dintre procuparile permanente ale conducerii scolii precum si a profesorilor diriginti a constituit-o prelucrarea noutatilor legislative specifice ( metodologia de bacalaureat, atestate profesionale, miscarea de personal, Metodologia de continuare a studiilor dupa finalizarea invatamantului obligatoriu, Legea calitatii in educatie,
s.a.) atat in cadrul consiliilor profesorale atat la clase catre elevi ,dar si catre parinti.
În activitatea desfasurata am avut în vedere directiile strategice stabilite de M.Ed.C. pentru 2006-2008:
n 1.Asigurarea egalitatii de sansa si sporirea accesului la educatie;
n 2.Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de învatamânt cu sistemul european de educatie si formare profesionala;
n 3. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul unitatilor/institutiilor de învatam;
n 4. Stimularea educatiei permanente;
n 5. Cresterea capacitatii institutionale, pentru elaborarea si gestionarea proiectelor;
n 6. Sustinerea, în maniera integrata a educatiei, cercetarii si inovarii.
Continuarea în mod sustinut, în ciuda perturbarilor inevitabile si a constrângerilor materiale si psihologice, a masurilor de reforma întreprinse în anul 2006 de catre actuala guvernare, prefigureaza solutii viabile de compatibilizare a educatiei cu cerintele sociale.

Absolventii liceului constituie o sursa importanta de candidati pentru invatamantul universitar, pentru invatamantul postliceal si mai putin pentru piata muncii.

Curriculum la dispozitia scolii ( C.D.S. )
*In anul scolar 2006-2007 oferta CDS a scolii a cuprins aprofundari, extinderi si discipline optionale, toate avizate de catre inspectorii de specialitate ai I.S.J.Teleorman.
*Oferta C.D.S. pentru anul scolar 2006-2007 a fost elaborata in functie de optiunile elevilor, precum si in functie de resursele materiale si umane de care dispune scoala.
Populatia scolara
In anul scolar 2006-2007 au functionat 35 de clase distribuite astfel:
9 clase a IX-a din care:
*1 clasa matematica-informatica bilingv limba engleza
*1 clasa matematica-informatica intensiv limba engleza /limba franceza
*1 clasa matematica-informatica intensiv informatica
*5 clase matematica-informatica
*1 clasa filologie

9 clase a X-a din care
*1 clasa matematica-informatica bilingv limba engleza
*1 clasa matematica-informatica intensiv limba engleza
*1 clasa matematica-informatica intensiv informatica
*5 clase matematica-informatica
*1 clasa filologie
9 clase a XI-a din care
*1 clasa matematica-informatica intensiv limba engleza
*1 clasa matematica-informatica intensiv informatica
*6 clase matematica-informatica
*1 clasa filologie bilingv limba engleza/franceza
8 clase a XII-a din care
*2 clase matematica-informatica intensiv limba engleza
*5 clase matematica-informatica
*1 clasa filologie bilingv limba engleza

-Elevi inscrisi la inceputul anului scolar:982
-Elevi ramasi la sfarsitul anului scolar: 963
-Numar mediu de elevi pe clasa:27,51
Nivelul de pregatire scolara-dupa sesiune de corigente
Elevi promovati:948
Declarati repetenti:13 (10 cls.IX,3cls.X)
Incetat calitatea de elev:2
Procent de promovabilitate :98,23%
Examenul National de Bacalaureat sesiune iunie-august
(promotia curenta si promotiile anterioare)
Procent de promovabilitate -95,89%
nr.inscrisi 222 din care reusiti 216 cu medii cuprinse intre: 6-6,99 7
7-7,99 39
8-8,99 89
9-10 81
Atestatele de competente profesionale
n Informatica dobandind competente de operare pe calculator
*184 total elevi
*179 elevi au sustinut probele
*179 elevi promovati, din care :
-156 elevi cu nota 10
-22 elevi cu nota 9,83
- 1elev elevi cu nota 9,67
n Limba engleaza dobandind competente lingvistice de nivel mediu in limba engleza pentru studiul intensiv al limbii engleze
*56 total elevi
*56 elevi au sustinut probele
*56 elevi promovati cu nota 10.
n Limba engleaza dobandind competente lingvistice de nivel anasat in limba engleza pentru studiul bilingv al limbii engleze
*28 total elevi
*26 au sustinut proba
*26 promovati cu nota 10


Frecventa elevilor
Clasa a IX-a
n total : 19730
n motivate : 12335
n nemotivate :7395
29,46 absente/elev
Clasa a X-a
n total :18081
n motivate :10192
n nemotivate :7889
31,30 absente /elev
clasa a XI-a
n total :19359
n motivate :12764
n nemotivate :6595
26,91 absente/elev
clasa a XII-a
n total :16351
n motivate :8423
n nemotivate :7928
38,87 absente/elev
BURSE ACORDATE ELEVILOR
Burse de merit- 31 Burse de studiu-43
AJUTOARE FINANCIARE
n 3 elevi beneficiari de bonuri pentru achizitionarea de calculatoare in cadrul Programului National EURO 200
n 101 elevi beneficiari de ajutor financiar in cadrul Programului National de protectie sociala “Bani de liceu”
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
In anul scolar 2006-2007 in cadrul liceului au functionat:
76 de cadre didactice(toate calificate) din care:
*56 sunt titulari (73,68%),
*12 suplinitori (15,78%) si
*8 profesori detasati (10,52%)
Repartitia pe varste a personalului didactic a fost urmatoarea:
*10 profesori intre 25-29 ani
*13 profesori intre 30-34 ani
9 intre 35-39 ani
* 8 intre 40-44 ani
*10 intre 45-49 ani
*8 intre 50-54
*11 intre 55-59
* 7 profesori peste 60 ani
In ceea ce priveste gradele didactice situatia a fost urmatoarea:
*5 doctoranzi : Dobre Anisoara, Dragan Gigi,
Gurlui Petre, Milea Nicoleta, Mircea Mirela, Mocanu Alexandra .
*45 profesori cu gradul I
*10 profesori cu gradul al II-lea
*13 profesori definitivi
*8 profesori debutanti
8 cadre didactice auxiliare
11 cadre nedidactice.

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
La inceputul anului scolar au fost constituite urmatoarele comisii:
Comisii metodice : Comisia pentru formare continua si perfectionarea cadrelor didactice, Comisia dirigintilor, Comisia pentru scheme orare si constituirea claselor de elevi, Comisia pentru serviciul pe scoala si monitorizarea starii de disciplina, Comisia pentru verificarea documentelor scolare, a ritmicitatii notarii si a frecventei elevilor, Comisia pentru pregatirea examenelor si a concursurilor scolare, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii in educatie, Comisia de educatia pentru viata a elevilor,Comisia pentru intocmirea orarului,Comisia pentru activtati extrascolare, Comisia cu programe si proiecte educationale, Comisia pentru integrare europeana, comisia pentru internat si cantina.
Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sanatatea si securitatea muncii, Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor, Comisia de receptie, Comisia de inventariere si casare, Comisia pentru protectie civila si aparare in caz de dezastre .
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unitatii de invatamant .
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la inceputul anului scolar s-a desfasurat in conformitate cu planurile manageriale si de activitati proprii.
Proiectarea unitatilor de invatare s-a facut in general in concordanta cu programele scolare in vigoare.
Activitatile specifice de pregatire a examenului de bacalaureat au constat in:
*consiliere si indrumare pentru alegerea disciplinelor care vor fi sustinute (profesori diriginti, profesori ai claselor)
*prelucrarea Metodologiei pentru examenul de bacalaureat (profesori diriginti)
*organizarea unor ore de pregatire suplimentara (cadrele didactice )

FORMARE PROFESIONALA
Perfectionare prin grade didactice
n - inspectii de specialitate:4
n - inspectii grad definitiv :4
n - inspectii speciale grad didactic II: 3
n - preinspectie gradul I :1
n - sustinere grad didactic I: 2
Activitatea de perfectionare la nivel de scoalã prin lectii deschise
Cursuri de perfectionare parcurse de cadrele didactice
• Consiliere si orientare scolarã
• Managementul proiectelor
• Aplicarea noului curriculum fizica, istoria, geografia

1.Comisia metodica de Limba si literatura romana
Activitati metodice:
-”Consideratii asupra manualelor alternative la clasa a XI-a”,prof.Gemalescu Petre si prof.Dobre Anisoara
-”Analiza textului poetic”,prof.Andreica Mihaela
-”Notiuni de naratologie in programa de clasa a X-a”,prof.Mircea Mirela
-”Pro si contra <> in pregatirea pentru bacalaureat a elevilor” ,prof.Dobre Anisoara
-”Analiza textului dramatic”,prof.Pavel Mariana
-”Clasic si modern in evaluare”,prof.Milea Nicoleta
De remarcat aparitiile revistei liceului coordonata de prof.Dobre Anisoara.
*participari la doua simpozioane judetene de perfectionare metodica in cele doua semestre : Dobre Anisoara,Milea Nicoleta, Andreica Mihaela si Mircea Mirela
*colaborare cu Biblioteca Judeteana “Marin Preda”-Dobre Anisoara si Andreica Mihaela
*cu ocazia zilei liceului s-au realizat :
-mapa”Personalitatea literaturii teleormanene”
-intalnirea cu scriitorii D.R.Popescu si Stefan Mitroi
*evocarea Marii Uniri, in colaborare cu prof.Dobrica Doru si cu catedra de stiinte socio-umane-Milea Nicoleta si Andreica Mihaela

*concursul “Tinere condeie” laureatele fazei nationale au fost elevele:
-Bortun Andreea (eseu) si Guta Silvia(poezie), prof.Dobre Anisoara
-Curca Alina(proza),prof.Milea Nicoleta
*concursul de creatie literara “Marin Preda”:
-premiul I Curca Alina,prof.Milea Nicoleta
-premiul al III-lea Iacov Andra,prof.Milea Nicoleta
*concursul international”Lucian Blaga-Lauda semintelor” faza nationala:
-premiul I creatie prof.Milea Nicoleta
-mentiune traduceri eleva Valcu Diana,prof.Mircea Mirela
*Concursul national “Mihai Eminescu” faza nationala au participat:
-Geanaliu Alina,prof.Andreica Mihaela
-Liseanu Mihaela,prof.Gemalescu Petre
-Iordache Roxana,prof.Dobre Anisoara
-Guta Silvia,prof.Dobre Anisoara
Eleva Guta Silvia a obtinut o mentiune speciala.
*la Examenul de bacalaureat sesiunea
iunie-iulie 2007 au promovat 217 elevi din 218 inscrisi, singurul elev ramas promovand si el in sesiunea urmatoare.
Facem precizarea ca eleva Loncea Alina a obtinut nota 10 la proba scrisa.

2.Comisia metodica de limbi moderne
n In anul scolar 2006-2007 catedra de limbi moderne a avut in centrul preocuparilor sale asigurarea unui invatamant de calitate, in conformitate cu cerintele societatuii actuale.
n In vederea stabilirea nivelului de pregatire a elevilor, la clasele a IX-a s-au administrat teste initiale, ale caror rezultate au fost analizate pentru a stabili cele mai adecvate manuale pentru fiecare clasa, precum si strategiile didactice care se impun. Testele initiale au fost un instrument util si in impartirea elevilore de la clasa a IX-a A, bilingv lb. engleza, in grupe.
n Planificarile calendaristice au fost realizate de catre membrii catedrei in conformitate cu programele scolare in vigoare.
n Pentru buna desfasurare a orelor de limbi moderne la clasele la care exista grupe s-a alcatuit un grafic de folosire a salilor de cuplaje existente in cladirea internatului.
n Si in anul scolar trecut, ca si in alti ani, membrii catedrei s-au preocupat de perfectionare, preocupare concretizata prin participarea la consfatuiri si cercuri pedagogice, precum si prin activitati realizate la nivelul catedrei, cum ar fi referate sustinute de d-le profesoare Adriana Belu si Adina Benu si lectie deschisa tinuta de dl. prof. Ovidiu Opaina. D-le profesoare Belu Adriana si Stanciu Ina sunt inscrise la cursuri de masterat, d-ra profesoara Cismaru Diana a sustinut examenul de definitivare in invatamant, iar d-na prof. Paula Dobrin a obtinut gradul didactic II.
n Pe langa activitatile mentionate mai sus, intre membrii catedrei s-a desfasurat un schimb permanent de experienta, avand in vedere indrumarea profesorilor cu mai putina experienta in invatamant. In vederea participarii la olimpiadele scolare si la examenul de bacalaureat s-au alcatuit grafice de pregatire a elevilor. Pentru faza pe scoala au fost elaborate subiecte si bareme de corectare. De asemenea, liceul nostru a fost gazda fazei locale a olimpiadei de limba engleza.


n Rezultatele obtinute la limba engleza au fost urmatoarele : la faza judeteana 2 premii I – Ristea Daria, cl. a X-a, Iaurum Ionut, cl. a XI-a. Popa Silvia – cl. a XII-a ; 1 premiu III – Savin Ionut – cl. A X-a; 2 mentiuni – Parota Elena – cl. a IX-a, Raboj Anca – cl. a XI-a
n La limba franceza s-au obtinut urmatoarele rezultate : Dinita Adriana, cl. a X-a, premiul I la faza judeteana si mentiune la faza nationala ; Raboj Anca, cl. a XI-a – premiul I la faza judeteana, Musca Maria, cl. a X-a - mentiune faza judeteana, Dracsan Silvia , cl. a XII-a – premiul II la faza judeteana
n La limba spaniola, elevele Pene Andreea si Joenel Madalina au obtinut locul I la faza judeteana si mentiune la faza nationala
n Elevii de la clasele a XII-a cu program bilingv si intensiv au sustinut examenul in vederea obtinerii atestatului de competente lingvistice, pe care l-au promovat cu rezultate foarte bune.
n In urma exameneului de bacalaureat, elevii care au sustinut proba de examen la limbi moderne au promovat in proportie de 100%, cu note bune si foarte bune.
n Membrii catedrei de limbi moderne au fost implicati si in realizarea de activitati cultural artistice in cadrul liceului. Astfel, in 26.09.2006 a fost realizat un program dedicat sarbatoririi Zilei Limbilor Moderne, ocazie cu care elevii si-au dovedit cunostintele de limba dobandite in scoala.
n In luna octombrie s-a desfasurat Festivalul Filmului Francez, ocazie cu care elevii si cadrele didactice au participat la vizionari de film si mese rotunde.
n Ca in fiecare an, elevii si profesorii de limbi moderne au desfasurat activitati in cadrul Zilei Liceului, care se sarbatoreste in fiecare an in data de 26,10.
n Cu ocazia Zilei Europei, elevii si profesorii au participat la defilarea liceelor reprezentand tari ale Uniunii Europene. Liceul nostru, care a reprezentat Malta, a obtinut cu aceasta ocazie premiul al II-lea.
n In data de 23.04, in colaborare cu biblioteca liceului, a avut loc o actiune de comemorare a lui William Shakespeare, prilkej cu care elevii au interpretat fragmente din piese de teatru, au recitat si au tradus sonete.
n Pentru a facilita accesul elevilor la carte in limbi straine, catedra de limbi moderne a gazduit o expozitie de carte in colaborare cu Editura Longman – Pearson
Education, prilej cu care elevilor li s-a prezentat oferta de carti in limbile pe care le studiaza.

3.Comisia metodica de matematica
n Activitatea desfãsuratã de comisia metodicã a profesorilor de matematicã în anul scolar 2006-2007 a fost bunã, realizându-se , în general, obiectivele propuse.
n Astfel la examenul de bacalaureat s-au obtinut rezultate bune, ca si la admiterea în învãtãmântul superior.
n Catedra de matematicã a desfãsurat o activitate deosebitã înscriindu-si activitatea de perfectionare la nivel ridicat, remarcându-se pe plan judetean si national cu rezultate foarte bune la olimpiada de matematicã, faza judeteanã si nationalã.

n Catedra de matematicã a tinut sedintele lunar, conform planificãrii. Profesorii au tinut lectii deschise si au sustinut referate . Lectiile au fost de un înalt continut atât metodic, cât si stiinþific. Referatele au fost si ele deosebite, astfel încât profesorii au avut ce învãta unii de la altii.
Obiective :
1. Cunoasterea si aplicarea programei scolare, precum si a manualelor scolare;fiecare profesor si-a întocmit si a predat sefului de catedrã planificarea calendaristica pe tot anul scolar.
2. Predarea ritmicã si integralã a programelor scolare.
3. Testarea cunostintelor elevilor la început de an scolar (depistarea lacunelor si corectarea lor).
4. Evaluarea ritmicã si folosirea unei diversitãti de procedee.
5. Planuri de recapitulare finalã a materiei .
6. Pregãtirea lucrãrilor scrise semestriale – propuneri de subiecte în cadrul catedrei.
7. Analize periodice a activitãtii catedrei.
8. Selectionarea elevilor pentru concursurile scolare (stabilirea loturilor de elevi si a programelor de pregãtire a acestora).
Pregãtirea profesionalã – stiintificã si metodicã
1. Consultarea si studierea lucrãrilor de specialitate din publicatiile apãrute.
2. Abonamente la publicatiile de specialitate (Gazeta matematicã).
3. Participarea la cercurile pedagogice, comisiile metodice, consiliile profesorale.
4. Participarea la actiunile C. C. D. si a S.S.M.R..
5. Elaborãri si prezentãri de studii, informãri, referate.
6. Lectii deschise, interasistente, schimburi de experientã .
7. Înscrierea la grade didactice si cursuri de perfectionare.
Activitati :
1.Lectii deschise la clasele : IX C,X C, XI G, XII A, X A, IX G, XII F , XI F, X F
2. Referate sustinute de profesorii din catedra
3. Elaborarea de teste pentru bacalaureat
4. Prezentarea de variante de simulãri pentru Bacalaureat
5. Prezentarea de teme pentru C.D.S.
Rezultate olimpiade
*faza judeteana
-7 mentiuni
-5 premii III
-7 premii II
-3 premii I
*la faza nationala
-Stoenescu Radu,medalie de bronz-mentiune, prof.Lungana Florea
-Manea Alexandu,prof.Ionescu Mihai
-Iacov Andra,medalie de bronz-mentiune prof.Mandragiu Nitu

4.Comisia metodica de fizica
Activitatea comisiei s-a bazat pe obiectivele cuprinse in Programul de activitati corelat cu Planul managerial de la nivelul liceului.
S-au dezbatut noile programe de la clasa a XI-a, s-au intocmit planificarile calendaristice si s-a urmarit parcurgerea lor ritmic si integral.
S-au intocmit programe pentru disciplina optionala ”Probleme teoretice si aplicative” pentru clasa a XII-a.
S-au elaborat teste de evaluare, s-au aplicat la clase si s-au evaluat rezultatele.

S-a acordat sprijin suplimentar elevilor de clasa a XII-a care au sustinut examenul de bacalaureat la fizica, conform unui program bine stabilit.
· La faza judeteana a olimpiadei de fizica s-au obtinut:
*6 mentiuni *3 premii III *1 premiu II *3 premii I
· S-au calificat la faza nationala 4 elevi:
*Dumitru Traian-prof.Manea Florea,
*Manea Alexandru-prof.Nitu Narciza,
*Icleanu Adelin-prof.Nitu Narciza
*Leon Stela-prof.Alexandru Marcela.
· Au participat la faza nationala 3 elevi :
Dumitru Traian,Icleanu Adelin si Leon Stela.
Elevul Dumitru Traian a obtinut o mentiune.
· La Simpozionul National de referate si comunicari stiintifice “Universul
Einstein“ elevii Manea Alexandru, Ancu Mihai si Matei Mircea coordonati de prof.Nitu Narciza au obtinut o mentiune.
Alte participari si rezultate :
*concursul national “Vranceanu-Procopiu”
*concursul interjudetean “Liviu Tatar”
-premiul al II-lea Leon Stela, prof.Alexandru Marcela
-mentiune Dumitru Traian,prof.Manea Florea
*concursul national de fizica pe internet PHI
-premiul al II-lea Ristea Daria,prof.Alexandru Marcela
-premiul al III-lea Stoenescu Radu,prof.Manea Florea si Icleanu Adelin,prof.Nitu Narciza.
Toti membrii catedrei au participat la activitatile comisiei,la cercurile pedagogice judetene,la comisiile locale si judetene ale olimpiadei de fizica;toti membrii catedrei au facut parte din comisia de evaluare a concursului “Liviu Tatar”, desfasurat in Alexandria.
La cursurile de formare-fizica modulul I au participat : Alexandru Marcela, Boja Valerica, Borgovan Mihaita, Nitu Narciza.
Catedra de fizica s-a implicat in actiunile dedicate zilei liceului prezentand materiale deosebit de interesante si atractive pentru participanti.
In cadrul programului M.E.C.T. de dotare a laboratoarelor s-au consultat firmele producatoare de material didactic,au fost primite oferte si s-au desemnat castigatorii. Valoarea materialelor didactice comandate se ridica la 25000 lei.Se impune ca fiecare profesor de fizica sa cunoasca si sa foloseasca materialele din dotare.
Desi a existat o programare a intrarii claselor in laboratorul de fizica numarul orelor desfasurate in laborator nu este cel dorit.

5.Comisia metodica de chimie
Catedra de chimie si-a desfasutat activitatea dupa cum urmeaza :
*s-au ales manualele pentru clasele a XI-a si a XII-a dintre manualele alternative aprobate de minister
*s-a participat la ziua liceului cu tema “Poluarea” prezentare PowerPoint de prof.Stefan Valeria
*s-au primit si aranjat materialele didactice cu care a fost dotat laboratorul de chimie, materiale integrate in cadrul orelor de laborator si chiar la orele de clasa la diferite teme
*s-au intocmit planificarile calendaristice si s-au luat toate masurile pentru pentru a fi atinse obiectivele propuse si pentru a se parcurge ritmic si in totalitate programa scoalara
*s-a facut notarea ritmica a elevilor folosindu-se metode adecvate si modalitati diverse de evaluare (teste,notarea lucrarilor de laborator,portofolii)
*s-au tinut conform planificarii sedintele comisiei metodice
*au fost selectati 35 de elevi in lotul de pregatire pentru olimpiada de chimie faza locala
*30 elevi s-au calificat la faza judeteana, unde s-au obtinut:
-2 premii I
-2 mentiuni
*2 elevi s-au calificat la faza nationala:
-Dumitru Traian,prof.Dragan Gigi
-Radoi Valentin,prof.Dragan Gigi
*au fost pregatiti elevii pentru examenul de bacalaureat, rezolvandu-se subiectele din variantele propuse
*organizarea cercului pedagogic la noi in liceu la care au fost sustinute urmatoarele lucrari:
“Algoritmi matematici utilizati in rezolvarea problemelor din chimia organica” – prof.Dragan Gigi
“Acizi nucleici” – prof.Stefan Valeria
“Electroliza” – prof.Raboj Florenta si prof.Nitu Narciza (proiect interdisciplinar)

6.Comisia metodica de biologie
n S-au intocmit planificarile calendaristice si s-a parcurs intreaga materie
n S-a discutat oferta de manuale pentru clasele a XI-a si a XII-a si s-a intocmit comanda de manuale
n Profesorii au participat la sedintele de cerc pedagogic si la toate activitatile desfasurate in cadrul comisiei metodice(“Analizatorii gustul si mirosul”, “Drogurile si efectele lor asupra organismului”, “Liliecii”)
n Au fost redactate instrumente pentru evaluarea activitatii elevilor
n A fost pregatit lotul pentru participarea la Olimpiada de biologie
n La faza judeteana s-au obtinut :
*4 mentiuni
*3 premii III
*1 premiu I
n La faza nationala a Olimpiadei de biologie a participat eleva Pirvulescu Evelina de la clasa a IX-a A, prof. Pantea Maria7.Comisia metodica de istorie-geografie
In cadrul activitatilor comisiei de istorie-geografie s-au remarcat:
*discutarea noilor programe pentru clasa a XI-a si stabilirea manualelor
*sustinerea de referate si participarea la dezbateri
*intocmirea planificarilor conform programelor scolare
*parcurgerea ritmica a programelor
*organizarea Olimpiadei Judetene de Geografie in cadrul liceului
Faza judeteana – geografie
2 premii I
1 premiu III
5 mentiuni
La faza nationala s-au calificat 2 elevi :
-Popescu Cristian,prof.Ruscu Nicolae
-Ologeanu Andrei,prof.Ruscu Nicolae
Elevul Popescu Cristian a obtinut mentine la etapa nationala.
La faza judeteana a olimpiadei interdisciplinare Pamantul s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-Popescu Cristian premiul I
-Ologeanu Andrei mentiune
-Dumitru Traian mentiune
Lotul a fost pregatit de profesorii :Ruscu Nicolae, Dragan Gigi, Stefan Valeria, Pantea Maria, Manea Florea, Nitu Narciza
La faza nationala a Olimpiadei Interdisciplinare Pamantul a participat elevul Popescu Cristian.
S-a implementat programului “Ecoscoala” coordonat de prof.Stanculescu Florina; de precizat si actiunea de colectare a maculaturii (aproximativ 2 tone)
Faza judeteana – istorie
1 premiu I
3 premii II
2 mentiuni
La faza nationala s-a calificat eleva Loncea Ionela, prof.Petrescu Mihaela.
La concursul “Istorie in dimensiune virtuala” s-au obtinut urmatoarele rezultate :
1 premiu I
1 premiu III
3 mentiuni
Elevul Simian Mihnea a participat la faza nationala; profesorii coordonatori Tataru Daniela si Taujan Ion

8.Comisia metodica de socio-umane si religie
Activitatea desfasurata in cadrul comisiei metodice a urmarit atingerea obiectivelor cuprinse in planul managerial si realizarea actiunilor din tematica de lucru.
Profesorii au urmarit intocmirea documentelor de planificare,parcurgerea ritmica a materiei,evaluarea elevilor,perfectionarea activitatilor didactice in cadrul comisiei si in cadrul cercului pedagogic,participarea la cursurile de perfectionare organizate de C.C.D., acordandu-se totodata sprijinul necesar tinerilor profesori.
Cercurile profesorilor de religie din cele doua semestre s-au desfasurat in liceul nostru.
Referate prezentate:
*”Holocaustul-tragedia unui profesor”-in colaborare cu catedra de istorie-geografie
*”Combaterea esecului scolar”
*”Tipuri de evaluare”
Rezultate foarte bune s-au obtinut la examenul de bacalaureat, elevii obtinand note peste 9.00.
Faza judeteana a olimpiadei
1 Premiu III psihologie
1 Mentiune Psihologie
2 mentiuni economie
La concursul “Istorie si societate in dimensiune virtuala” faza judeteana
1 premiu II
1 mentiune
Membrii comisiei isi exprima nemultumirea fata de metodologia desfasurarii concursurilor scolare care nu delimiteaza materia pentru faza judeteana, motiv pentru care elevii nu se prezinta la adevarata lor valoare .

9.Comisia metodica de informatica
Activitatea membrilor comisiei a urmarit atingerea obiectivelor generale stabilita in Planul managerial,conform programelor scolare in vigoare,avand ca repere:
-planificarea calendaristica
-pregatirea pentru orele de curs
-proiectarea si realizarea activitatilor prin centrarea pe elev
-parcurgerea ritmica a materiei
-evaluarea ritmica a elevilor si realizarea unor recapitulari
-rezolvarea variantelor propuse pentru examenul de bacalaureat
-intretinerea bazei materiale din laboratoare pentru a fi folosita atat in orele de curs, cat si pentru alte activitati extrascolare
-perfectionarea activitatii profesorilor prin participarea si implicarea in desfasurarea actiunilor de la nivelul cercului pedagogic si comisiei metodice-dezbateri si referate
-programe de pregatire a elevilor pentru examenul de bacalaureat
*Participarea profesorilor Tataru Daniela, Panait Andreea,Luca Fanica si Paun Silvia la
cursul de formare ORACLE realizat de M.E.C.T. si ORACLE ROMANIA
*Realizarea bazei de date pentru examenul de bacalaureat, a D.C.C.
-antrenarea elevilor de performanta
*Faza judeteana a olimpiadei scoalare 1 premiu II 2 mentiuni
*La concursul de informatica aplicata 2 premii I
Calificati la faza nationala : Matei Bogdan si Dica Cristian
*Concurs Infoeducatia
Faza judeteana 1 premiu I 1 premiu II
Faza nationala 1 premiu III Mihnea Simian,prof.Tataru Daniela
*Concursul “Noua ne pasa “
Faza judeteana 2 premii I pentru site-uri antidrog
prof.Panait Andreea si prof.Paun Silvia

*La concursul “Istorie si societate in dimensiune virtuala”
Etapa judeteana:
Simian Mihnea-pr.I (prof. coordonator Tataru Daniela ) ;
Toader Cosmin, pr.II ( prof. coordonatori Tataru Daniela si Calin Florea);
Krumes Catalin pr.II; pr.II,Matei Bogdan (istorie prof. coordonatori Tataru
Daniela si Petrescu Mihaela)
Tabacitu Cristian pr.III, prof. coordonatori Tataru Daniela si Taujan Ion
Gont Ionut-mentiune (prof. coordonatori Tataru Daniela si Calin Florea)
Calificat la faza nationala:Simian Mihnea

10.Comisia metodica de educatie fizica si sport
In anul scolar 2006-2007 s-a urmarit realizarea obiectivelor incluse in Planul managerial al comisiei motodice, a sarcinilor cuprinse in planificarea activitatilor.Toti membrii catedrei au participat la consfatuirile de la inceputul anului scolar.
In prima sedinta de catedra s-au analizat rezultatele obtinute de echipele reprezentative ale liceului in cadrul Calendarului competitional al i.S.J.Teleorman.
S-au elaborat planificarile calendaristice.
S-a stabilit sistemul de evaluarea a elevilor, acesta fiind afisat la sala de sport.
Au fost repartizate ramurile sportive pe membrii comisiei pentru participarea la competitiile sportive din cadrul O.N.S.S.
S-a facut instructajul cu privire la evitarea accidentelor in cadrul orelor de educatie fizica .
S-a realizat testarea si inregistrarea datelor la elevii claselor a XII-a care au optat pentru proba practica-educatie fizica la examenul de bacalaureat.
Rezultate :
-locul al II-lea pe judet la fotbal,prof.Damian Soare si Cozaru Alexandru
-locul al II-lea pe judet la fotbal-tenis in “Cupa 1 Decembrie”,prof.Cozaru Alexandru
-locurile I,II si III pe judet la “Cupa 1 Decembrie” atletism,prof.Vasile Georgian
-locul I pe judet baschet fete,prof.Damian Soare
-locul II pe judet baschet baieti,prof.Damian Soare
-locul II pe judet la volei fete si volei baieti,prof.Augustin Ioan si Vasile Georgian
-locul II la faza interjudeteana baschet fete,prof.Damian Soare
Echipa de dansuri populare coordonata de prof.Vasile Georgian a sustinut spectacole cu ocazia zilei liceului si a sarbatorilor de iarna.
Si nu in ultimul rand trebuie mentionat faptul ca elevii liceului au obtinut rezultate bune la examenul de bacalaureat.

EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITÃTII
Începând din anul scolar 2006-2007, în cadrul scolii functioneazã Comisia de evaluarea si asigurarea calitãtii care a desfãsurat actiuni de “pionierat” în domeniu, având în vedere noutatea cerintelor legislative, dar care a reusit sã implementeze instrumentele de asigurare a calitãtii.
- Componenta Comisiei:
1.Stefan Valeria
2.Loghin Nicolae
3.Tataru Daniela
4.Dinca Daniel-reprezentant C.R.P.
5.Tabacitu Stefan-reprezentant Consiliul Local
6.Pisica Gheorghe-reprezentant Consiliul Local
7.Soare Iulia-reprezentant elevi
8.Lungana Florea-lider de sindicat
Astfel, membrii comisiei s-au mobilizat în mod deosebit si au finalizat cu succes urmãtoarele activitãti :
- Au întocmit la termen rapoartele interne periodice si raportul de autoevaluare pentru anul scolar 2006-2007.
- Au elaborat Regulamentul de functionare a CEAC, Manualul calitãtii,proceduri de asigurare a calitãtii
- Pentru realizarea acestor activitãti au fost sprijiniti de întreg colectivul de cadre didactice, ceea ce trebuie apreciat în mod deosebit.
Pentru asigurarea calitãtii, la nivelul tuturor catedrelor au fost preocupãri, acest obiectiv fiind realizat si prin:
- Participarea cadrelor didactice la consfãtuirile organizate de inspectoratul scolar, precum si la activitãtile metodice;
- Cadrele didactice au analizat si selectionat manualele in vederea eficientizãrii activitãtii;
- S-au întocmit la timp documentele scolare pe catedre conform metodologiei M.E.C.T.;
- Au fost aplicate teste initiale si verificari la majoritatea disciplinelor;
-S-a prelucrat la anii terminali metodologia examenelor de bacalaureat
-S-au stabilit temele de proiect pentru atestat profesional
-Au fost initiate programe de pregatire cu anii terminali
- La nivelul catedrelor s-a organizat etapa pe scoala a olimpiadelor scolare.

ACTIVITATEA EDUCATIVA
n Comisia dirigintilor a organizat sedinte cu parintii,ocazie cu care s-a s-a adus la cunostinta continutul regulamentului scolar de ordine interioara, care a fost prelucrat si elevilor la orele de dirigentie.
n Comitetul reprezentativ al parintilor a intocmit si derulat planul de activitati si lectoratele cu parintii elevilor, contribuind la eficientizarea procesului instructiv-educativ.
n Se remarca o comunicare insuficienta intre diriginte si elevii clasei,o supraveghere fluctuanta a acestora si o informare insuficienta a parintilor elevilor.
n Comisia de orientare scolara si profesionala a realizat activitati de promovare a ofertei de servicii psihopedagogice, activitati de identificare a problemelor care intra sub incidenta cabinetului de consiliere/psihologului scolar, activitati derulate cu ajutorul profesorilor diriginti;participarea claselor aXII-a la prezentarile facute de diferite facultati:Universitatea Romano-Americana, Academia de Politie si Academia Tehnica Militara, Facultatea de Fizica
n In colaborarea ci I.J.P.Teleorman s-au realizat activitati cu tema “Delicventa juvenila,absenteismul,consumul de droguri.In cadrul acestor activitati s-au distribuit materiale informative cu scop educativ privind consumul de alcool,tutun,droguri,prevenirea traficului de fiinte umane;s-au vizionat casete video cu filmele;”Moartea alba”, “A doua sansa”.
n Activitatea de voluntariat in cadrul programului S.N.A.C.
n Concursul “Sanitarii priceputi”
n In ceea ce priveste activitatea de consiliere s-au inregistrat 25 de activitati de consiliere,din care 20 de consiliere individuala si 4 de consiliere in grup.
n Excursie la Calimanesti –clasa a IX-a A, prof.dirig.Dragan Gigi
n Activitati :
*Balul bobocilor
*Hallowen Party-ilustrarea semnificatiei zilei de 31 octombrie in cultura americana
*marcarea principalelor evenimente prin dezbateri,mese rotunde, ore de dirigentie, schimb de experienta, ca de exmplu cele dedicate zilelor de1Decembrie, 24 ianuarie, 9 Mai
*expozitii de carte la biblioteca liceului pe diferite teme ; “Unirea Principatelor Romane in constiinta romanilor”, “Mircea Scarlat-omagiu”, “Semnificatia zilei de 9 mai-ziua independentei, a victoriei impotriva fascismului si ziua Europei”
*prezentarea activitatii scriitorilor si expozitii de carte prilejuite de ziua de nastere sau de comemorare;expozitiile organizate de doamna bibliotecara au asigurat cadrul adecvat simpozioanelor,dezbaterilor,prezentarilor de carte,dialogurilor culturale organizate de catedra de limba si literatura romana
*participare la festivalul de folclor Euro-hora,Pitesti mai 2007-castigarea trofeului
*Europa familia mea
*Europa in scoala

ACTIVITATI DE COOPERARE SI INTEGRARE EUROPEANA
n Realizarea coltului Comenius in sala de lectura a bibliotecii
n Ziua europeana a limbilor
n 2006 – anul international al mobilitatii lucratorilor in cadrul Saptamanii Educatiei Permanente
n Ziua Primaverii in Europa
n 9 mai – Ziua Europei – Impreuna din 1957
n Agenda europeana – proiect european initiat de Fundatia Generation Europe
n Informarea elevilor si profesorilor despre activitati si programe la care pot participa individual sau impreuna
ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR
Obiective:
n Cunoasterea colectivelor de elevi
n Imbunatatirea relatiei profesor-elev
n Cresterea nivelului la invatatura si disciplina
n Realizarea parteneriatelor educationale
n Dezvoltarea spiritului civic al elevilor
n Cultivarea valorilor morale si etice
n Familiarizarea tinerilor cu valorile culturale europene
Activitati realizate de consiliul elevilor :
n Balul Bobocilor
n Sarbatorile Pomului de Craciun
n Strangerea de fonduri pentru batrani
n 1 Decembrie
n Mihai Eminescu-poet national si universal
n Sarbatorirea Dragobetelui
n Compania Antidrog
n Actiuni pentru protejarea mediului
n Balul Absolventilor

ACTIVITATEA BIBLIOTECII
1.Activitati permanente:
-bacalaureat 2007
-expozitie de manuale alternative
2. Activitati in biblioteca:
- Mircea Eliade – profet al neamului romanesc
- Ziua mondiala a apei
- Ziua internationala a Pamantului
- Ziua internationala a cartii
- Ziua Europei
- Ziua internationala a copilului
- Ziua internationala a mediului
PARTENERIATUL CU SINDICATELE
n În cadrul scolii functioneazã Organizatia sindicalã afiliatã la Sindicatul Liber “Spiru Haret” care are 61 membri
n Reprezentantul organizatiei de sindicat prof.Lungana Florea a participat la sedintele Consiliului de Administratie
PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALÃ
Colaborarea scolii cu administratia localã a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finantãrii cheltuielilor curente si de capital de la bugetul Consiliului Local.
Efectele parteneriatului cu comunitatea localã sunt de naturã sã asigure performante scolare crescute, accesul deschis spre informatie si comunicare, dezvoltarea personalã atât a copiilor cât si a adultilor implicati.
Pornind de la aceste considerente, una din directiile majore de actiune ale scolii a constituit-o dezvoltarea si extinderea relatiilor de parteneriat cu comunitatea localã
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
În anul scolar 2006-2007 în cadrul Serviciului secretariat s-au efectuat urmãtoarele lucrãri:
- pregãtirea noului an scolar 2006-2007
- întocmirea urmãtoarelor situaþii:
- S.C. sfârsit de an scolar 2005-2006;
- S.C. început de an scolar 2006-2007
- burse 2006-2007
- schema de încadrare
- statul de functii pentru întreg personalul
- contractele de muncã: cadre didactice
- intocmirea dosarelor pentru înscrierea la grade
- situatii de sfârsit de semestrul I, II si anual
-examen de atestate, examene de bacalaureat,
S-au asigurat condiþiile de desfãºurare pentru examenul de bacalaureat, scoala
fiind desemnata de ISJ ca centru de examen de bacalaureat în sesiunea iunie -iulie 2007.
S-au asigurat conditiile de desfãsurare pentru examene de corigenta, situatii neîncheiate, examene de diferentã
S-au întocmit numeroase situatii statistice solicitate deISJ.
Serviciul secretariat si-a desfãsurat activitatea ori de cate ori a fost solicitat si s-a mobilizat pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
COMPARTIMENTUL FINANCIAR
In anul financiar 2007 s-au efectuat urmatoarele cheltuieli:
*Cheltuieli de personal
n Buget de stat 52040 lei
n Buget local 1390272 lei
*Cheltuieli materiale
- Buget de stat prin achizitii publice mobilier scolar 99378 lei
- Buget de stat obiecte de inventar 13930 lei
- Buget de stat material sportiv 10463 lei
- Buget de stat carte scolara 8683 lei
- Buget de stat premiere liceu 10000 lei
In anul financiar 2006 s-au cheltuit 75000 lei pentru dotarea laboratoarelor de fizica,
chimie, biologie.
*Venituri autofinantate 41162 lei
*Cheltuieli autofinantate 32710 lei
*PDGS 28423 lei
*Venituri Comitetul de parinti – zero
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Acest serviciu este format din administrator de patrimoniu, personal de ingrijire, muncitori de intretinere. Cunoscand suprafata mare a liceului nostru, personalul administrativ indrumat direct de conducerea liceului , a incercat si a reusit sa rezolve toate problemele legate de buna functionare a unitatii.
Pe perioada vacantei de vara s-a efectuat igienizarea spatiilor scolare cu fonduri alocate
de la Primarie pentru materiale si mana de lucru consituita din angajatii scolii.
În anul scolar 2006–2007, ca urmare a lucrãrilor efecuate personalul de ingrijire si de întretinere a fost suprasolicitat, dar a reusit sã îndeplineascã sarcinile de serviciu primite.

Colegiul National Al.D.Ghica este un liceu de prestigiu al învatamântului teleormanean prin traditie,dar si prin ceea ce înseamna el la timpul prezent:profesori si elevi daruiti spiritului inovator, performantei, creativitatii si noului in orice domeniu.

A fi la “Ghica”este un privilegiu, dar si o mare responsabilitate fata de elevi, fata de parinti, fata de intreaga comunitate, fata de propria ta constiinta.

Consiliul de Administratie si echipa manageriala apreciaza eforturile tuturor elevilor, profesorilor, întregului personal pentru a ne ridica la standardele unui învatamânt performant.

Mult succes in anul scolar 2007-2008!

RAPORT ARACIP2006-2007

file:///C:/RAPORTARACIP20062007.DOC

joi, 27 septembrie 2007

PLAN DE SCOLARIZARE IN ANUL SCOLAR 2007-2008


Colegiul National « Al. D.Ghica », institutie a invatamantului preuniversitar teleormanean cu o vechime de 40 de ani, are un prestigiu recunoscut datorita rezultatelor obtinute de elevi si cadre didactice in procesul instructiv – educativ.

Colegiul National « Al. D. Ghica »se afla in continua interactiune cu mediul social, economic si politic.

Baza didactico-materiala este alcatuita din :
cladirea principala a liceului;
cladirea internatului si cantina;
sala de sport si biblioteca (peste 35.000 volume) ;
Liceul functioneaza cu un numar de 91 persoane incadrate, din care 73 cadre didactice, 8 personal didactic auxiliar si 11 la personalul nedidactic (tehnic-administrativ) .
In anul scolar 2007-2008 liceul are aproximativ 1000 elevi, cuprinsi in 35 clase, filiera teoretica, cu doua profile : real si uman, avand ca specializari : matematica – informatica,filologie.


La clasa a IX-a -8 clase x 28 elevi= 224 elevi.
Matematica informatica- intensiv informatica 1 clasa x28 elevi
-intensiv limba engleza 1 clasa x 28 elevi

-bilingv limba engleza 1 clasa x 28 elevi
Filologie -1 clasa-28 elevi

PROIECT DE DEZVOLTARE SCOLARA

PROIECTUL PENTRU DEZVOLTARE SCOLARA AL C.N. ,,AL. D. GHICA ALEXANDRIA”

In anul scolar 2006-2007, C.N. ,,Al.D. Ghica” Alexandria a participat la competitia de Granturi pentru Dezvoltare scolara cu proiectul cu numele: TRECUTUL SI PREZENTUL LICEULUI MEU, scris de prof. Luca Fanica si prof. Mircea Mirela, grantul castigat ridicandu-se la 290 000 000 lei. Produsul final al acestui proiect il reprezinta realizarea unui studiu monographic al liceului nostru, studiu care va fi finalizat in luna noiembrie 2007. Acest proiect face parte din categoria proiectelor care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare prin activităţi extracurriculare si se va derula pe o perioada de 6 luni.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta: Dezvoltarea sentimentului identităţii şi al apartenenţei locale a elevilor liceului nostru.
Ţinta din care derivă proiectul este:
Dorinţa profesorilor şi a tinerilor implicaţi, de a face artă, de a se redescoperi prin cultură şi de a arăta că cele două domenii (real şi uman), conlucrează la formarea "omului modern”, dezvoltând astfel sentimentul identităţii şi al apartenenţei locale.
Grupul tinta al proiectului are urmatoarea componenta:
-50 de elevi ai Colegiului Naţional „Al.D.Ghica”, care nu deţin prea multe informaţii despre istoricul liceului şi care sunt dispuşi să lucreze ca voluntari în această activitate de cercetare. Ei vor avea şansa să cunoască lucruri noi, dar în acelaşi timp să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi de documentare prin participarea efectivă la editarea monografiei liceului;
-20 cadre didactice care s-au oferit să coordoneze activităţile proiectului şi care vor avea ocazia adoptării unor noi metode de cooptare a copiilor în activităţi extraşcolare;
-20 elevi, care fac parte din ansamblul de dansuri populare ,,Brâuleţul”
- membrii comunitatii locale(reprezentanţi ai partenerilor: primăria, biblioteca judeţeană, muzeul judeţean, (circa 20);
- reprezentanţi ai liceelor partenere din Bucureşti şi Braşov (circa 40).
Echipa de proiect care coordoneaza implementarea cu succes a activitatilor este formata din urmatorii profesori: Luca Fanica, Mircea Mirela, Tataru Daniela, Neagu Manole si contabil sef Suica Grigorina.

Coordonator proiect,
Luca Fanica